fbpx

Algemene verkoopvoorwaarden

Prestaties groepen en het grote publiek – 1 januari 2021

Volgens artikel R.211-12 van de Franse toeristische wetgeving vindt u hieronder een samenvatting van de artikelen R.211-3 tot R.211-11 van de Franse toeristenwet (Code du Tourisme).

Artikel R.211-3
Onder voorbehoud van uitzonderingen volgens de derde en vierde alinea van artikel L. 211-7, moet ieder aanbod of iedere verkoop van een reisprestatie of een verblijf worden vergezeld van een adequate documentatie die voldoet aan de in dit deel beschreven regels. Als er vliegtickets of reguliere transporttickets zonder verdere aanvullende prestaties worden verkocht, krijgt de koper één of meerdere tickets van de verkoper voor het gehele traject, die worden uitgegeven door het vervoersbedrijf of onder zijn verantwoordelijkheid. Als het om vervoer op maat gaat, moeten de naam en het adres van het vervoersbedrijf, in wiens opdracht de tickets worden uitgegeven, worden vermeld. Een afzonderlijke facturatie voor de verschillende elementen van één toeristische pakketreis geeft de verkoper geen vrijstelling van zijn verplichtingen die hierop gelden en die hier beschreven worden.

Artikel R.211-3-1
De uitwisseling van informatie voor tekening van het contract of het doorgeven van contractuele voorwaarden gebeurt schriftelijk. Dit kan via elektronische mail als de voorwaarden van geldigheid en uitoefening, zoals beschreven in de artikels 1369-1 tot 1369-11 van het burgerlijk wetboek, worden gerespecteerd. De naam of handelsnaam en het adres van de verkoper en de vermelding van zijn registratie in het handelsregister, als bedoeld in artikel L. 141-3, worden vermeld, of eventueel de naam, het adres en het bewijs van registratie van de federatie of unie als bedoeld in artikel R. 211-2, tweede alinea.

Artikel R.211-4
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, moet de verkoper de consument alle informatie verstrekken over de prijzen, de data en de overige relevante elementen van de dienstverlening voor de reis of het verblijf, zoals:
1 ° de bestemming, de middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer;
2 ° het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en zijn voornaamste kenmerken, de goedkeuring ervan en de toeristische classificatie die overeenkomt met de voorschriften of gewoonten van het gastland;
3 ° de voorgestelde maaltijden;
4 ° de routebeschrijving als het een circuit betreft;
5 ° De administratieve en gezondheidsformaliteiten die moeten worden vervuld door onderdanen of onderdanen van een andere lidstaat, uit de Europese Unie of uit een staat die lid is van de Europese Economische Ruimte, met name in het geval van grensoverschrijding en de termijn voor de uitvoering hiervan;
6 ° De bezoeken, excursies en andere diensten die in het pakket zijn inbegrepen of mogelijk beschikbaar zijn tegen een toeslag;
7 ° De minimum- of maximumgrootte van de groep die de realisatie van de reis of het verblijf mogelijk maakt en, indien de reis of het verblijf ondergeschikt is aan een minimum aantal deelnemers, de uiterste datum waarop de consument wordt verwittigd van de annulering van de reis of het verblijf; deze datum mag niet minder zijn dan eenentwintig dagen voor de vertrekdatum;
8 ° Het bedrag of percentage van de prijs dat als aanbetaling wordt gevraagd bij het sluiten van het contract en het betalingsschema van het saldo;
9 ° De prijsherzieningsvoorwaarden voorzien in het contract overeenkomstig artikel R. 211-8;
10 ° De contractuele annuleringsvoorwaarden;
11 ° De annuleringsvoorwaarden bepaald in artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;
12 ° De informatie over een optioneel verzekeringscontract dat de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering of van bepaalde bijzondere risico’s dekt, met name de kosten van repatriëring in geval van ongeval of ziekte;
13 ° Wanneer het contract luchtvervoer omvat, de informatie voor elk deel van de vlucht, als bedoeld in de artikelen R. 211-15 tot en met R. 211-18.

Artikel R.211-5
De voorafgaande informatie die aan de consument wordt gegeven bindt de verkoper, tenzij de verkoper zich uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden om bepaalde elementen te wijzigen. De verkoper moet in dit geval duidelijk aangeven in welke mate deze wijziging kan plaatsvinden en welke elementen ervan op toepassing zijn.
In ieder geval moeten wijzigingen die in de voorafgaande informatie zijn aangeduid, vóór het sluiten van het contract aan de consument worden meegedeeld.

Artikel R.211-6
Het contract tussen de verkoper en de koper moet schriftelijk zijn, in tweevoud, één exemplaar wordt aan de koper gegeven en beide partijen ondertekenen. Wanneer het contract elektronisch wordt gesloten, zijn de artikelen 1369-1 tot en met 1369-11 van het burgerlijk wetboek van toepassing. In het contract dienen de volgende elementen te staan:
1 ° de naam en het adres van de verkoper, zijn garantieverlener en verzekeraar en de naam en het adres van de organisator;
2 ° de bestemming of bestemmingen van de reis en, in geval van een split-stay, de verschillende periodes en hun data;
3 ° de middelen, kenmerken en categorieën van het gebruikte vervoer, data en plaatsen van heen- en terugreis;
4 ° het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en zijn belangrijkste kenmerken en de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gewoonten van het gastland;
5 ° de voorgestelde maaltijden;
6 ° De routebeschrijving als het een circuit is;
7 ° De bezoeken, excursies of andere diensten die in de totale prijs van de reis of het verblijf zijn inbegrepen;
8 ° de totale prijs van de gefactureerde diensten, alsmede de vermelding van een eventuele herziening van deze facturering op grond van het artikel R. 211-8;
9 ° de vermelding, indien van toepassing, van de vergoedingen of belastingen met betrekking tot bepaalde diensten, zoals  landingsrechten en toeslagen in verband met  het binnenkomen en verlaten in havens en luchthavens, toeristenbelastingen wanneer deze niet zijn inbegrepen in de prijs van de geleverde dienst(en);
10 ° de betalingstermijnen en voorwaarden; de laatste betaling door de koper mag niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of het verblijf en dient te geschieden bij het overhandigen van de reisdocumenten;
11 ° De door de koper gevraagde bijzondere voorwaarden die geaccepteerd zijn door de verkoper;
12 ° De voorwaarden volgens welke de koper een bezwaarschrift kan indienen bij de verkoper wegens niet-nakoming of slechte uitvoering van de overeenkomst, een vordering die zo snel mogelijk aangetekend moet worden opgestuurd en die eventueel schriftelijk aan de reisorganisator en de betrokken dienstverlener kan worden doorgegeven;
13 ° De uiterste datum waarop de consument wordt verwittigd van de annulering van de reis of het verblijf, indien de reis of het verblijf ondergeschikt is aan een minimum aantal deelnemers, overeenkomstig paragraaf 7 van artikel R. 211-4;
14 ° De contractuele annuleringsvoorwaarden;
15 ° De annuleringsvoorwaarden voorzien in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11;
16 ° De bijzonderheden van de gedekte risico’s en het bedrag van de garanties in het verzekeringscontract die de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper dekken;
17 ° Informatie betreffende het verzekeringscontract dat de koper heeft getekend en dat de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsmede informatie over het hulpverleningscontract dat bepaalde bijzondere risico’s, met name de kosten van repatriëring in geval van ongeval of ziekte dekt; in dit geval moet de verkoper de koper een document verstrekken waarin ten minste de gedekte risico’s en de uitgesloten risico’s worden vermeld;
18 ° De uiterste datum waarop de verkoper wordt ingelicht in geval van een overdacht van het contract door de koper;
19 ° De verkoper verbindt zich om de koper, minstens tien dagen vóór de geplande vertrekdatum, de volgende informatie te verstrekken:
(a) de naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper of, bij gebrek daaraan, de namen, adressen en telefoonnummers van de plaatselijke instanties die de consument kunnen helpen bij problemen of, bij gebrek daaraan, het telefoonnummer van de verkoper voor urgente gevallen;
b) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres om direct contact te kunnen hebben met het kind of de verantwoordelijke ter plaatse;
20 ° De beëindiging van het contract en terugbetaling zonder onkosten van de betaalde bedragen door de koper in geval van niet-naleving van de meldingsplicht op grond van paragraaf 13, artikel R. 211-4;
21 ° De verbintenis om de koper tijdig, vóór aanvang van de reis of het verblijf, de vertrek- en aankomsttijden door te geven.

Artikel R.211-7
De koper kan zijn contract toewijzen aan een derde persoon die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij om de reis of het verblijf te maken, zolang het contract nog niet in werking is getreden.
Tenzij anders vermeld, moet de overdrager de verkoper uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis per aangetekende brief op de hoogte stellen van zijn beslissing. Als het een cruise betreft wordt deze termijn verlengd tot vijftien dagen voor aanvang van de reis. Deze overdracht is niet afhankelijk van de voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel R.211-8
Indien de overeenkomst een uitdrukkelijk recht voorziet om de prijzen te herzien binnen de in artikel L.211-12 vastgestelde grenzen, moet de precieze berekeningsmethode worden vermeld, zowel voor een stijging als voor een daling van de prijs, en vooral het bedrag van de transportkosten en belastingen die daarmee verband houden, de valuta of valuta’s die van invloed kunnen zijn op de prijs van de reis of het verblijf, het aandeel van de prijs waarop de wijziging betrekking heeft, de koers van de valuta of valuta’s die als referentie wordt gebruikt voor het vaststellen van de prijs in het contract.

Artikel R.211-9
Wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper verplicht is om één ​​van de essentiële elementen van het contract aan te passen, zoals een aanzienlijke prijsstijging en hierbij de meldingsplicht, zoals vermeld in paragraaf 13 van artikel R. 211-4 negeert, kan de koper, onverminderd de mogelijke schadevergoeding van de mogelijk opgelopen schade, en na per aangetekende brief op de hoogte te zijn gebracht door de verkoper:
– of zijn contract opzeggen en een onmiddellijke boetevrije terugbetaling van de betaalde bedragen eisen;
– of de door de verkoper voorgestelde wijziging accepteren of een vervangende reis die de verkoper aanbiedt accepteren; een aanvullend contract met vermelding van de aangebrachte wijzigingen wordt vervolgens ondertekend door beide partijen; een eventuele prijsdaling wordt in mindering gebracht op alle bedragen die nog verschuldigd zijn door de koper en, indien de betaling die reeds door de laatstgenoemde is gedaan, hoger is dan de prijs van de gewijzigde dienst, moet het te veel betaalde bedrag vóór de vertrekdatum worden terugbetaald.

Artikel R.211-10
In het geval, als bedoeld in artikel L. 211-14, dat de verkoper de reis of het verblijf vóór het vertrek van de koper annuleert, moet hij de koper per aangetekende brief op de hoogte stellen; de koper, onverminderd de mogelijke schadevergoeding van de mogelijk opgelopen schade, krijgt van de verkoper onmiddellijke boetevrije terugbetaling van de betaalde bedragen; de koper ontvangt in dit geval een schadevergoeding die minstens gelijk is aan de boete die hij zou hebben opgelopen als hij op diezelfde datum zou hebben geannuleerd.
De bepalingen van dit artikel sluiten geenszins uit dat er een minnelijke schikking wordt gesloten, opdat de koper een door de verkoper voorgestelde vervangende reis of verblijf aanvaardt.

Artikel R.211-11
Wanneer de verkoper na het vertrek van de koper niet in staat is om een belangrijk deel van de in het contract voorziene diensten te leveren, en wanneer dit een aanzienlijk percentage van de door de koper betaalde prijs is, dient de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen te treffen, onverminderd de mogelijke schadevergoeding van de mogelijk opgelopen schade:
– Diensten aanbieden om de geplande diensten met eventuele extra kosten te vervangen, en indien de door de koper geaccepteerde diensten van mindere kwaliteit zijn, dient de verkoper na terugkeer, het prijsverschil terug te betalen;
– Als het niet mogelijk is om een alternatieve dienst aan te bieden of als de koper deze om geldige redenen weigert, dient de verkoper zonder extra kosten de benodigde documenten aan de koper te verschaffen om zijn terugkeer te garanderen naar de plaats van vertrek of naar een andere plaats die door beide partijen is geaccepteerd.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in geval van niet-naleving van de verplichtingen, zoals voorzien in paragraaf 13 van artikel R. 211-4.

Financiële garantie: APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
Beroepsaansprakelijkheid: ETHIAS/ PNAS, 159 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS
Intracommunautair BTW N°: FR 43 82493201600044